Anställd » Din anställning » Försäkringar och pension »

Pension och försäkringar

aldre par

Pension

Hultsfreds kommun har valt Skandia som pensionsadministratör. Skandia sköter därför pensionshanteringen. Det är  din kommun som beslutar om  pensionen men det är Skandia som hjälper dig, beräknar och betalar ut din tjänstepension.

Att gå i pension

Riksdagen har from 1/1 2023 beslutat att lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från 62 år till 63 år. Detta påverkar de som är födda år 1959 och framåt. Pensionsåldern kommer framåt även att påverkas av den så kallade riktåldern som även den är beslutad av Riksdagen. På Pensionsmyndigheten kan du läsa mer om vad riktålder innebär.

Hos Pensionsmyndigheten kan du också själv se vad som gäller för just ditt födelseår samt även läsa mer om gäller avseende tex garantitillägg, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg

När du har bestämt dig för att gå i pension

  • Fyll i blanketten egen uppsägning. Lämna in blanketterna till din närmaste chef senast tre månader innan du vill gå i pension. Tänk på att pensionen alltid gäller från den förste varje månad och att sista anställningsdag därför bör vara den siste föregående månad. Beviljad uppsägning skickas vidare till din lönehandläggare.

Ansökan om pension

  • Du ansöker om din tjänstepension direkt hos vår pensionsadministratör Skandia.
  • Telefonnummer till pensionssupporten 0771-241 241 eller pensionssupport@skandia.se

Tänk också på att

 

Har du frågor om din pension?

Kontakta Skandias pensionssupport på telefonnummer 0771-241 241 eller mejla till pensionssupport@skandia.se så hjälper de dig.

Nytt pensionsavtal från och med 2023

Från och med 1 januari 2023 gäller det nya pensionsavtalet APKAP-KR.  Pensionsavställningen höjs med en tredjedel från: 4,5 till 6 procent för löner upp till drygt 44 00 kronor i månaden. För högre löner handlar det om avsättningar från 30 till 31,5 procent.

Varje år, under hela din anställningstid, betalar Hultsfreds kommun in pengar motsvarande en viss procent av din lön till din tjänstepension. Tjänstepensionen utgör en viktig del av din totala pension. Hur stor din tjänstepension blir beror på hur länge du arbetar, vilken inkomst du har haft, hur du har valt att placera pengarna samt vilken avkastning du har fått på kapitalet.

Som alltid när det kommer nya avtal finns det övergångsregler och undantag som till exempel för dig som idag omfattas av förmånsbestämd ålderspension eller om du tillhör KAP-KL och har en högre lön. Hultsfreds kommun har Skandia som pensionsadministratör och det är dit du vänder dig om du har frågor om ditt nya pensionsavtal.

Under hösten 2022 genomförde vår pensionsadministratör Skandia en digital informationsträff. Om du missade tillfället har du möjlighet att se det i efterhand. Mejla till personal@hultsfred.se så får du länken skickad till dig.


Försäkringar

Utöver de lagstadgade försäkringarna omfattas du som anställd även av de kollektivavtalade försäkringarna.

Ersättningskollen är en hemsida där du enkelt kan räkna ut vad du får i sjukpenning från Försäkringskassan och oss från 15:de sjukdagen. Du kan se vad det skiljer på om; du är sjuk, råkat ut för ett olycksfall på fritiden eller fått en arbetsskada. Det är Försäkringskassan, AFA Försäkringar och Svensk Försäkring som står bakom hemsidan.

Sjukförsäkring

Om du är sjuk i mer än 90 kalenderdagar och får ersättning från Försäkringskassan kan en del av inkomstbortfallet kompenseras genom Avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL.

Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring.

Om du har några frågor kan du prata med din chef eller personalkontoret.

Försäkringsförmån vid indragen sjukpenning

Om du fått ett beslut från Försäkringskassan om att du inte längre får sjukpenning ska du anmäla detta till AFA Försäkring för att få ersättning genom försäkringsförmånen Särskild AGS-KL.

Läs mer och anmäl hos AFA Försäkring

OBS! Om Försäkringskassans beslut innebär att du inte får sjukpenning från och med 31 maj 2018 eller tidigare finns övergångsregler som innebär att arbetsgivaren istället betalar sjuklön i max 180 dagar. Om du fått ett sådant beslut ska du kontakta din chef.

Tänk på att din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) påverkas om du inte är anmäld och aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen från första vardagen efter att du tagit emot Försäkringskassans beslut.

Om du har några frågor kan du prata med din chef eller personalkontoret.

Arbetsskadeförsäkring

Arbetsskadeförsäkringen Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA-KL  kan ge dig rätt till ersättning för kostnader vid arbetsskada och arbetssjukdom, det vill säga:

  • om du under arbetet eller på väg till eller från arbetet råkar ut för en olycka
  • vid viss sjukdom eller annan ohälsa som uppkommit i arbetet

Såhär ansöker du om ersättning från försäkringen

Om du råkar ut för en arbetsskada ska du först göra en arbetsskadeanmälan i vårt rapporteringssystem för Arbetsskada och tillbud (KIA). Både du och din chef samt eventuellt skyddsombud på arbetsplatsen ska skriva under anmälan. Därefter ska chefen skicka anmälan till Försäkringskassan. Kom ihåg att ta en kopia av anmälan innan den skickas iväg.

För att få ersättning från arbetsskadeförsäkringen behöver du också sedan anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring. En kopia på den arbetsskadeanmälan som skickats till Försäkringskassan ska också skickas med i anmälan till AFA Försäkring.

Ersättning från Försäkringskassan

Du kan också ha rätt till ersättning från Försäkringskassan. Du behöver göra en separat ansökan för detta hos Försäkringskassan.

Försäkring vid dödsfall

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning och begravningshjälp till dödsboet från Tjänstegrupplivförsäkring, TGL. Mer information kan du hitta på AFA:s hemsida.

Erbjudande om Skandias gruppförsäkring

Hultsfreds kommun har i samarbete med Skandia träffat avtal om en frivillig gruppförsäkring till alla tillsvidareanställda inom kommunen.

Försäkringarna ger dig som anställd en extra trygghet och är ett komplement till det skydd som du har genom kollektivavtal i din anställning och det allmänna skydd som finns i samhället. Du måste vara fullt arbetsför, det vill säga inte få någon sjukersättning eller sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver inte göra någon hälsodeklaration för att få den.

För dig som nyanställd

Alla nyanställda inom Hultsfreds kommun och de kommunala bolagen ansluts automatiskt till försäkringen som är kostnadsfri de tre första månaderna.

När den kostnadsfria perioden är över

Om du inte vill ha kvar dina försäkringar efter den kostnadsfria tremånadersperioden, slänger du bara inbetalningskortet som kommer efter dessa tre månader.

Anpassa ditt försäkringsskydd

Alla har vi olika behov och olika levnadsförhållanden. Därför kan du anpassa och välja vilka delar du vill ha och även ändra beloppsnivåerna. Du kan också köpa till försäkring för din partner och barn.