Publicerad:

Viten och lagrum ger inte barnen klassrum

Hultsfreds kommun växte procentuellt mest i landet förra året. Trots att flyktingmottagningen för nybesök tvingades stänga i december 2016, har inströmningen till kommunen fortsatt. Såväl socialförvaltningen som skolan är mycket hårt belastade. En fortsatt rättsprocess skulle inte lösa denna omöjliga ekvation. Kommunen avser därför inte att överklaga förvaltningsrättens beslut gällande flyktingmottagningen.

Hultsfreds kommun fick i våras ett beslut om föreläggande om vite, med
anledning av stängningen av flyktingmottagningen för nybesök i december 2016. Kommunen valde då att överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten
avslog överklagan samt beslutade att kommunen måste ta ansvar för sitt uppdrag gällande handläggning av ekonomiskt bistånd i enlighet med socialtjänstlagen. Beslutet att inte överklaga till kammarrätten har tagits gemensamt av partierna i kommunstyrelsens arbetsutskott, som även fungerar som krisledningsnämnd.

– Vårt uppdrag är omöjligt att lösa genom att överklaga beslut, eller med nya ekonomiska medel och inte heller fler skolmoduler, säger Lars Rosander, kommunalråd. Så länge inte staten börjar fördela lärare och socialsekreterare på samma sätt som man borde ha fördelat ansvaret för nyanlända, är det här uppdraget mycket utmanande.

Socialförvaltningen har fortfarande högar av obehandlade ärenden sedan
stängningen i december 2016. Stängningen har gett personalen visst andrum och möjlighet att komma ifatt med planering. Trots det är det svårt att bedöma hur verksamheten kommer att belastas framöver.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att klara vårt uppdrag i enlighet med
socialtjänstlagen, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Även skolan är hårt belastad, och köerna till förskola, SFI och grundskolans lägre årskurser är långa. Lokalbrist råder, trots att enbart förskolan i år öppnat fem nya avdelningar. Även förra hösten öppnades fem avdelningar. Kommunen klarar i nuläget inte att ge alla 15 timmars barnomsorg per vecka, eller att ge nyanlända en plats i skolan inom en månad.

– Vår kommun har aldrig haft någon önskan om att bryta mot svensk lag eller att stänga verksamheter, säger Rosie Folkesson, oppositionsråd. Vi har varit tvingade att göra det.

Sedan tidigare är kommunens verksamheter hårt påverkade av den stora inströmningen av flyktingar. I december 2015 tvingades kommunen att stänga
sitt mottagande av ensamkommande barn. En krisledningsnämnd är inrättad sedan december 2016.

Kontakt
Lars Rosander
Kommunalråd
0495-24 08 00
lars.rosander@hultsfred.se

Rosie Folkesson
Oppositionsråd
0495-24 00 22
rosie.folkesson@hultsfred.se