Vad ansvarar en kommun för?

Zoom bakgrund Du syns och hörs i Hultsfred (1)

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, grund- och gymnasieskola, socialtjänst och äldreomsorg, vägar, vatten- och avlopp. Kommunerna beslutar också om olika typer av tillstånd, till exempel bygglov och utskänkningstillstånd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. I Sverige är det val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år. Valresultatet avgör vilka politiker/ledamöter som ska sitta i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige fattar beslut i viktiga frågor, till exempel:

  • skatter
  • avgifter
  • kommunens organisation, verksamhet, inriktning och ekonomi
  • stora investeringar och byggnationer
  • val av revisorer som granskar kommunen

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige utser vilka som ska ingå i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska se till att kommunens verksamhet drivs enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Kommunstyrelsen ska också se till att kommunen följer lagar och förordningar. För att kunna hantera så många olika frågor har kommunstyrelsen ett antal utskott. Här kan du se vilka politiker som ingår i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens ordförande är tillika kommunalråd. Kommunalrådet heter Lars Rosander och representerar Centerpartiet.

Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas och dess ledamöter. Varje nämnd ansvarar för ett visst område. De flesta ledamöterna i nämnderna är fritidspolitiker. De har alltså vanliga jobb vid sidan av. Nämnderna arbetar bland annat med att genomföra de beslut som kommunfullmäktige fattat och bereder och granskar förslag.

Lagar som styr kommunen

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad kommuner ska göra. Kommunallagen styr kommunernas verksamhet. Kommunerna styrs också av andra lagar som till exempel förvaltningslagen, socialtjänstlagen, skollagen och plan- och bygglagen, sekretesslagen samt GDPR.

Kommuner har rätt att fatta självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna för att kunna sköta sina uppgifter. Den rätten kallas kommunalt självstyre och är inskriven i en av Sveriges grundlagar.

Offentlighetsprincipen innebär att myndigheter ska vara så öppna som möjligt och att medborgarna har rätt att ta del av allmänna handlingar. Den ger möjlighet att granska myndigheterna och skyddar mot maktmissbruk.

Hur finansieras kommunen?

Kommunen finansieras av kommunalskatt, taxor och avgifter samt statsbidrag.