Övrig ledighet

Här hittar du information om olika former av ledigheter till exempel på grund av enskilda angelägenheter, studier, akuta läkarbesök, offentliga uppdrag eller för att prova annat arbete.

Har du frågor om ledigheter vänder du dig i första hand till din chef.

Enskild angelägenhet

Du har möjlighet att få ledigt med lön under 1 arbetsdag vid följande tillfällen;

 • nära anhörigs svårare sjukdom
 • nära anhörigs bortgång
 • nära anhörigs begravning
 • nära anhörigs bouppteckning

Nära anhörig är make, maka, registrerad partner, sambo, barn, förälder, personer i föräldrarnas ställe, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar.

För att du ska få lön under ledighet i samband med nära anhörigs svårare sjukdom gäller att din närvaro, med hänsyn till sjukdomens allvarliga karaktär eller kritiska skede, anses nödvändig. Bestämmelsen gäller inte vid ditt barns sjukdom eller dödsfall om du har rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan.

För att du ska kunna få behålla lönen vid ledighet för bouppteckning krävs att du är dödsbodelägare eller företräder dödsbodelägaren.

Vid nära anhörigs bortgång och begravning kan vid behov ledighet även beviljas för resa under som mest 2 arbetsdagar.

Det är din chef i samråd med HR-konsult som beslutar om ledigheten utifrån gällande regler.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.

Kompensationsledighet för annandag pingst

Om nationaldagen den 6 juni infaller på en lördag eller en söndag kan du kompenseras med en annan ledig arbetsdag under kalenderåret. Detta gäller om du

 • arbetar 40 timmar per helgfri vecka vid heltid, eller
 • är deltidsanställd och har ordinarie arbetstid förlagd till annandag pingst

Rätten till en ledig dag gäller också om du

 • är ledig annandag pingst på grund av till exempel semester, sjukdom eller vård av barn. Du måste dock ha arbetat någon eller några arbetsdagar under den månad annandag pingst infaller. OBS! Om du är delvis tjänstledig (till exempel föräldraledig) med hel ledighet på måndagar, eller annan vardag, kompenseras du inte med en ledig dag.
 • har semester eller är kompensationsledig under hela månaden.

Du har inte rätt till den lediga dagen om du

 • går på schema och arbetar vardagar såväl som sön- och helgdagar
 • är timavlönad med villkoren för kollektivavtalet Allmänna bestämmelser och branschbestämmelser.
 • är lärare med ferieanställning (har arbetstid enligt reglerna i bilaga M till Allmänna bestämmelser)
 • Är delvis tjänstledig (till exempel föräldraledig) med hel ledighet på måndagar, eller annan vardag.

Så ansöker du om ledigheten

Du ansöker om ledigheten i Självservice. Ledigheten går att söka först efter den 6 juni.

Läkarbesök

Som grundregel gäller att besök om möjligt ska ske under din fritid. Detta gäller särskilt om du arbetar deltid eller har lediga dagar då besöken kan ske utanför arbetstid. Besöket får inte ta mer tid i anspråk än vad som är befogat inklusive resa. Arbetsgivaren kan också vid behov begära intyg som styrker besöket.

För nedan angivna orsaker gäller att besök får ske utan löneavdrag

 • akut sjukdom – läs mer nedan
 • samtliga besök på företagshälsovården
 • mammografi
 • cytologtest (cellprov)
 • PSA-prov
 • blodgivning
 • provrörsbefruktning
 • vaccinering mot Covid -19

Akut sjukdom

Du har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall (med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och med olycksfall en plötslig oförutsedd händelse), om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Allmänna hälsokontroller, planerade läkarbesök och provtagningar räknas inte som akuta läkarbesök.

Du ansöker om ledigheten i Självservice.

Blir du sjukskriven vid läkarbesöket räknas det som första sjukdag istället. Du kan inte heller gå på arbetstid under pågående sjukskrivning.

Offentligt uppdrag

Du har rätt att vara ledig för att utföra offentliga förtroendemannauppdrag (politiska uppdrag) eller uppdrag som är av vikt för kommunen. Förtroendemannauppdraget kan gälla även annan kommun, landsting/region eller staten.

Under ledighet för förtroendemannauppdrag åt kommunen kan arbetsgivaren pröva om du ska få behålla hela eller viss del av lönen. Detta gäller bara om du inte på annat sätt får full ersättning för förlorad lön.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.

Prova annat arbete

Du kan beviljas sex månaders tjänstledighet för att pröva annat arbete. För anställda som arbetar inom verksamhet som är läsårsbunden kan tjänstledigheten  beviljas för ett helt läsår.

Om ledigheten avser att starta eget företag kan tjänstledighet beviljas upp till ett år. Om tjänstledigheten avser att pröva att driva kommunal verksamhet i egen regi kan tjänstledighet beviljas upp till två år. Längre tid för dessa ledigheter kan inte beviljas. (Möjligheten till tjänstledigheter gäller ej för förvaltningschefer.)

Du får vara ledig i högst sex månader för att starta eget företag. Rätten gäller enbart hel ledighet. Du får ingen ersättning från din arbetsgivare under den tid du är ledig.

Beviljande av dessa tjänstledigheter görs av förvaltningschef eller av denne delegerad. Om det finns särskilda skäl, till exempel svårighet att rekrytera ersättare, kan tjänstledigheten nekas.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.

Prova annat arbete vid sjukdom

Du har rätt att vara ledig för att prova annat arbete vid sjukdom om följande villkor är uppfyllda:

 • Du har haft nedsatt arbetsförmåga i ditt vanliga arbete i minst 90 dagar.
 • Du har ingått ett anställningsavtal med en annan arbetsgivare under tiden från och med dag 91 till och med dag 180 av sjukperioden.
 • Ledigheten ska motsvara omfattningen på den anställning som du provar.
 • Ledigheten och den sjukperiod som ligger till grund för rätten till ledighet får tillsammans uppgå till högst tolv månader.

Du ska anmäla ledigheten till din chef minst två veckor i förväg. Du har rätt att avbryta ledigheten och återgå i arbete. Arbetsgivaren kan skjuta upp återgången i högst en månad. När du återgår i arbete har du rätt att få likvärdiga arbetsuppgifter och anställningsvillkor som tidigare.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.

Vård av närstående

Om du vårdar någon närstående som är svårt sjuk kan du ha rätt till närståendepenning från Försäkringskassan. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas, i vissa fall upp till 240 dagar . Ersättningen är i regel lika stor som sjukpenningen.

Du har rätt till ledighet under tiden du får närståendepenning. Ledigheten och ersättningen kan utgå som hel, halv eller en fjärdedels dag. När du vill vara ledig ska du meddela din chef om detta så snart som möjligt och ange hur länge du tänker vara ledig, om det är möjligt.

Du ansöker om ledigheten i Självservice. Ansöka om ersättning gör du hos Försäkringskassan.

Civil- och värnplikt

Du har rätt att vara ledig från arbetet för värnplikt eller civilplikt. Enligt lagen om totalförsvarsplikt får du viss ersättning (dagpenning) från Försäkringskassan när du tjänstgör inom försvaret.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.

Tjänstledighet av andra orsaker

Tjänstledighet

Som anställd inom Hultsfreds kommun har du möjlighet att ansöka om tjänstledighet utan lön i 15 dagar/kalenderår utan angivande av orsak till ledigheten. Denna ledighet beviljas, om verksamheten så tillåter det, av förvaltningschef eller av denne delegerad. Beviljande av denna ledighet kan ske först då all annan ledighet tagits ut.

Du ansöker om ledigheten på denna blankett.