Information om personuppgifter i skolan

Vi vill i och med detta informera om att alla skolans och förskoleklassens elever och deras vårdnadshavare finns med i ett skol- och förskoleadministrativt system som finns i Hultsfreds kommun.

Grunduppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret. Uppgifter som hämtas är namn, personnummer, adress på både elev, vårdnadshavare och sambo. Andra uppgifter som registreras är adress, telefonnummer, klasstillhörighet, modersmål, skolskjutsar, betyg, omdömen, undervisningsämnen och utflyttningsuppgifter. Vid inskrivningssamtal kan fler uppgifter hämtas in som språk, nationalitet, tidigare skolgång, erfarenhet och intressen, kost och allergi, tillåtelse till foto, bilåkning och journalöverföring.

Skoladministrationens verksamhetssystem IST förser våra andra verksamhetssystem med personuppgifter som Infomentor, Office 365 och Fronter. Uppgifter som förs över är till exempel namn, adress, personnummer och skoltillhörighet. Ändamålet med registren är att administrera skolverksamheten. De rättsliga förpliktelser som en kommun har för att anordna utbildning inom skolväsendet utgör den lagliga grunden för att samla in personuppgifterna. Personuppgiftsansvarig för behandlingen är barn- och utbildningsnämnden. Uppgifterna gallras tre år efter elev slutat åk 9 eller 3 år efter elev flyttat.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till. Skolhälsovården och elevhälsa har ett eget register som är sekretessbelagt. Vill du veta mera om detta så ta kontakt med skolsköterskan eller verksamhetschef för elevhälsan.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgifts-behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.