Information om personuppgifter i förskolan

Vi vill i och med detta informera om att alla barn som är inskrivna i förskolan och deras vårdnadshavare finns med i ett skol- och förskoleadministrativt system som finns i Hultsfreds kommun.

Grunduppgifterna hämtas och uppdateras från folkbokföringsregistret. Uppgifter som hämtas är namn, personnummer, adress på både barn, vårdnadshavare och sambo. Andra uppgifter som registreras är telefonnummer, placeringsställe, vårdnadshavare, sambo, datum för placering och debitering, inkomst och makes/makas/sambos inkomst. Skoladministrationens verksamhetssystem är IST. Det finns också ett system för barnärenden som särskilt stöd, kartläggning med mera.

Ändamålet med registret är att administrera förskoleverksamheten så att bland annat kö, placering och avgift blir rätt. De rättsliga förpliktelser som en kommun har för att anordna utbildning inom skolväsendet utgör den lagliga grunden för att samla in personuppgifterna. Ansvariga för behandlingen är barn- och utbildningsnämnden. Uppgifterna gallras 10 år efter avslutad aktivitet och plats i kön till förskolan gallras efter två år.

Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med skoladministrationen och begära information. De kan också hjälpa dig så eventuella felaktigheter rättas till.

Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten.