Händelserapport vid egenvård i förskola eller skola

Blankett Händelserapport vid egenvård i förskola eller skola ska fyllas i vid tillbud och negativ händelse.

Kopia skickas till ansvarig läkare eller verksamhetschefen på barnkliniken samt för kännedom till verksamhetschefen för elevhälsan på barn- och utbildningskontoret.

Händelserapporter utgör underlag för förbättringsarbete avseende skolans egenvårdsarbete.

Elevens egenvårdsplan och skolans blanketter hanteras enligt skolans rutin och barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan.