Publicerad: Uppdaterad: 2018-10-15 8:32

Gott betyg till äldreomsorgen

Den 18 oktober presenterades årets resultat från undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.
Den fråga inom hemtjänsten som får högst andel positiva svar är personalens bemötande, där hela 99 procent är nöjda.

Hultsfreds kommun hade en svarsfrekvens på 68 procent i hemtjänsten och något lägre i särskilt boende där 52 procent svarade.
– Det är roligt att många svarar då det ger oss ett bättre underlag för att utveckla vår verksamhet, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Inom hemtjänsten är 99 procent nöjda med personalens bemötande. Det är den fråga inom hemtjänsten som har flest andel positiva svar och det är en förbättring jämfört med föregående år, även om den frågan hade flest positiva svar även då.

I övrigt får frågor om förtroende för personalen och hur personalen utför sina arbetsuppgifter ett fortsatt högt betyg med 94 respektive 92 procent positiva svar.
– Det är glädjande att det är fortsatt positiva svar som visar att vårt fokus på värdegrund och mötet med den enskilde ger resultat. Vi ligger väl till i jämförelse med både landet och länet, säger Ann-Gret Sillén.

Vissa punkter behöver utvecklas mer.
– Vi behöver bli bättre på att den enskilde ska kunna påverka vilken tid man får hjälp. Trots att vi lyckats förbättrat resultatet något i jämförelse med 2015, så måste det vara fortsatt fokus på att bli bättre på att lyssna in hur och när den enskilde vill ha sin hjälp. Brukarens känsla av ensamhet är också en fråga som vi tillsammans med flertalet andra kommuner behöver fokusera lite extra på, säger Ann-Gret Sillén.

Totalt sett är det ett stabilt resultat inom hemtjänsten jämfört med 2015. Socialförvaltningen satsar i år på utbildning inom hemtjänsten vad det gäller salutogena (hälsofrämjande) verksamheter.
– Det ska bli spännande att följa om denna satsning påverkar nästa års resultat, säger Ann-Gret Sillén.

Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Andelen positiva svar gällande bemötande är 93 procent, vilket är samma resultat som föregående år.
– Det känns som om vi är på rätt väg med vår utbildningssatsning med att utveckla salutogena särskilda boende, säger Ann-Gret Sillén.

Trygghet och förtroende för personal är två andra områden som precis som föregående år upplevs positivt av den enskilde. Andra områden som förbättrats sedan föregående år är upplevelsen av att maten smakar bättre och även matsituationen, där resultaten verkligen förbättrats.
Aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har klart förbättrats jämfört med föregående år, men kan utvecklas ytterligare.
– Vi har fantastiska möjligheter med det stöd vi har från vår väntjänst, säger Ann-Gret Sillén.

Inom särskilda boende finns det utvecklingsbehov både när det gäller inom-husmiljön och utemiljön, där resultaten inte är riktigt lika bra. Här kommer den äldreboendeutredning som pågår att på sikt kunna innebära en förbättring. Även inom det särskilda boendet behöver det fokuseras på brukarnas upplevelse av ensamhet.

Verksamheterna har nu uppdraget att utifrån resultatet påbörja ett förbättringsarbete med fokus på att bli ännu bättre 2016.

Resultatet presenteras i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.