Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att fördela arbetsmiljöuppgifter till barn- och utbildningschefen från 2016-08-01.

Barn- och utbildningsnämndens fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Förvaltningschefen leder förvaltningens verksamhet och ska organisera arbetsmiljöarbetet avseende planering, ledning och kontroll. Vidare ska förvaltningschefen se till att det inom förvaltningen bedrivs ett på lämpligt sätt organiserat systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förvaltningschefen kan fördela vidare arbetsmiljöuppgifter till direkt underställda personer i chefs- eller arbetsledande ställning.

Förvaltningschefen ska:

  • på en övergripande nivå planera, organisera, samordna och följa upp arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen
  • utfärda för förvaltningen gemensamma policyer, riktlinjer och rutiner
  • fortlöpande skapa ekonomiska och personella förutsättningar för ett i praktiken fungerande arbetsmiljöarbete
  • bevaka att arbetsmiljöfrågor beaktas i förvaltningens budgetförslag samt vid planering av ny och ändrad verksamhet
  • årligen genomföra utvecklingssamtal med underställd personal
  • besluta om åtgärder i de fall arbetsmiljöärenden returneras från underställda chefer och vidarebefordra frågan till nämnden om förvaltningschefen saknar befogenheter eller resurser
  • årligen sammanställa underställda chefers uppföljningar av det systematiska arbetsmiljöarbetet och redovisa för nämnden