Föräldraledighet

Händer som håller i barnskorFoto: pixabay.com

Då småbarnsperioden är en av de viktigaste perioderna i våra liv så vill vi uppmuntra er föräldrar att ta till vara på den tiden så gott det går.
Här har vi samlat information om vad som gäller kring anmälan och uttag av föräldraledighet. Som anställd kan du också ha rätt till förmånerna föräldrapenningtillägg och föräldralön, extra ersättning under ledigheten.

Så ansöker du om föräldraledighet
Ansökan om föräldraledighet görs på denna blankett senast tre månader innan ledighetens början till din chef.

Så ansöker du om föräldrapenning
Du kan läsa mer om föräldraledighet, ansökan om föräldrapenning och ersättningsnivåer på Försäkringskassans hemsida

Vård av sjukt barn - VAB

Man får vara ledig för att ta hand om ett sjukt barn i max 120 dagar per kalenderår till dess barnet är 12 år. Rätten att vara ledig för vård av barn gäller bara om du tar ut ersättning från Försäkringskassan.

Om du som förälder inte kan vårda ditt sjuka barn kan en annan person vara ledig från arbetet och få tillfällig föräldrapenning för att vårda barnet.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Anmäl VAB

Anmäl direkt till din chef att du är hemma på grund av vård av sjukt barn. Rapportera även din frånvaro i självservice.

Ansöka om ersättning

När du börjar arbeta igen ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan för de dagar/timmar du avstått från att arbeta. Om barnet är under 12 år och du är hemma på grund av sjukt barn i mer än sju kalenderdagar (måndag-söndag) måste du skicka in ett intyg från läkare eller sjuksköterska till Försäkringskassan.

Rätt till ledighet under graviditeten

Graviditetspenning

Om du är gravid och inte kan arbeta under graviditeten för att du har ett fysiskt ansträngande arbete eller risker i arbetsmiljön ska du meddela din chef att du vill bli omplacerad till ett lättare eller mindre riskfyllt arbete. Om du inte kan bli omplacerad har du rätt att vara ledig och få graviditetspenning från Försäkringskassan under ledigheten.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Du ansöker om graviditetspenning på denna blankett

Mödrahälsovård på arbetstid

För er som ska bli föräldrar gäller att man får besöka mödravården på betald arbetstid vid max två tillfällen. Möjligheten gäller normalt inte för medarbetare som arbetar deltid. För våra medarbetare  inom lärarnas avtalsområden gäller ledighet med lön bara mamman. 

Vid besök för ultraljud beviljas ledighet utan lön.

Du ansöker om ledigheten genom att ansöka om läkarbesök i självservice

Rätt till föräldraledighet

Du ansöker om föräldraledighet på denna blankett

10 dagar vid barnets födelse

I samband med barns födelse, eller från den dag du får ett adopterat barn i din vård , har den andre föräldern möjlighet att vara hemma med ersättning under tio dagar. Ersättningen betalas ut av Försäkringskassan, de tio dagarna ska tas ut inom 60 dagar efter barnets födelse eller adoptivbarnets hemkomst.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldraledighet med föräldrapenning

Du har möjlighet att vara föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan till dess att ditt barn fyller 8 år eller har avslutat det första skolåret. För barn födda 1 januari 2014 eller senare kan du ta ut föräldrapenning till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men efter att barnet har fyllt 4 år kan ni bara spara 96 dagar sammanlagt. För att ha rätt till ledigheten måste du ta ut ersättning för alla arbetsdagar som du skulle ha arbetat om du inte varit ledig. Du kan välja att vara ledig 100, 75, 50, 25 eller 12,5 procent. Du har rätt att ta ut ledigheten i en sammanhängande period eller dela upp den på högst tre perioder per år.

Tänk på att man behöver anmäla föräldraledighet till arbetsgivaren minst tre månader i förväg, eller så snart som möjligt.

Läs mer på Försäkringskassans hemsida.

Föräldraledighet utan föräldrapenning

Du kan vara helt ledig från arbetet till dess att ditt barn blivit 18 månader, oavsett om du tar ut föräldrapenning eller inte. Tills dess att barnet fyllt 12 år eller avslutat sitt första skolår har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent, så att du jobbar minst 75 procent av en heltidsanställning.

Kollektivavtalade förmåner - föräldrapenningstillägg och föräldralön

När du är föräldraledig får du ersättning från Hultsfreds kommun utöver Försäkringskassans ersättning.

Föräldrapenningtillägg

Föräldrapenningtillägget är en kollektivavtalad förmån som ger dig 10 procent av lönebortfallet i högst 180 dagar, dock längst till barnet är 24 månader. En födsel av tvillingar ger inte dubbel ersättning. Föräldralediga medarbetare kan få tillägget oavsett om den andre föräldern fått tillägget hos samma, någon annan offentlig, eller privat arbetsgivare.

Vid adoption utbetalas tillägget i 24 månader från det att den som adopterar har fått barnet i sin vård.

Du får föräldrapenningtillägg om du har varit sammanhängande anställd i Hultsfreds kommun under minst 180 dagar före föräldraledigheten och är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå.

Föräldrapenningtillägget betalas ut automatiskt, du behöver alltså inte ansöka om det.

Föräldralön

Föräldrapenning beräknas som högst på en inkomst av 10 prisbasbelopp per år, det så kallade taket för föräldrapenning. Du som har en årslön som är mer än 10 prisbasbelopp slår i Försäkringskassans inkomsttak för föräldrapenning, vilket innebär att den föräldrapenning som du får från Försäkringskassan inte längre motsvarar 80 procent av din lön.

Medarbetare med fast kontant lön som överstiger 83,33% av prisbasbeloppet och som har haft minst 180 dagars sammanhängande anställning hos offentlig arbetsgivare får kompensation för inkomstförlusten som orsakas av Försäkringskassans tak för föräldrapenning. Detta kallas föräldralön.

Du får föräldralön om du är ledig med föräldrapenning utöver grundnivå eller lägstanivå. Föräldralönen beräknas på lönebortfallet per kalenderdag och ges i 270 kalenderdagar per födsel.

Om båda föräldrarna är anställda hos samma arbetsgivare och har rätt till föräldralön, så har de möjlighet att dela på de 270 kalenderdagarna.

Föräldralönen betalas ut automatiskt, du behöver alltså inte ansöka om det.

Återgång till arbetet

Du har rätt att avbryta din ledighet och börja arbeta i samma omfattning som innan ledigheten. Din chef ska underrättas snarast möjligt. Om ledigheten varit planerad att pågå en månad eller längre, får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att önskemålet om att börja arbeta tagits emot.

Du fyller då i denna blankett denna blankett.