Beslut om uppskjuten skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om uppskjuten skolplikt.

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare. (Skollagen 7 kap. 10 §)

Exempel på särskilda skäl kan vara att ett barn fötts mycket sent på året och under förskoletiden orienterat sig mot och identifierat sig med barn födda ett år senare, att barnet tillbringat kort tid i Sverige, eller har sitt hem långt från skolorten och därför inte kan bo hemma under veckorna.

Beslut om uppskjuten skolplikt kan överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd.