Beslut om svenska som andra språk

Här hittar du som rektor en blankett för rektors beslut om svenska som andra språk.

Skolförordning (2011:185)
5 kap. Utbildningen

Svenska som andraspråk

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs,
anordnas för
1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in
från skolor i utlandet, och
3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt
umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för
en elev.