Beslut om förlängd skolplikt

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om förlängd skolplikt.

Skollagen 7 kap.

Skolpliktens upphörande

12 § Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det att eleven börjat fullgöra skolplikten, om inte annat följer av 13 eller 14 §

Senare upphörande

13 § För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 år.

Frågan om skolpliktens förlängning enligt första stycket prövas av hemkommunen.

Rektor tar beslutet på delegation från barn- och utbildningsnämnden, delegationsordningen 6.4.