Beslut att frångå önskemål om placering vid en skolenhet för elev i grundskolan

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om att frångå elevens vårdnadshavares önskemål om placering vid en skolenhet för en elev i grundskolan enligt skollagen 10 kap. 30 §, andra stycket.

En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om
1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen,
eller
2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Rektor tar beslutet på delegation från barn- och utbildningsnämnden, delegationsordningen 6.15 för grundskolan och 7.8 för grundsärskolan.