Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden

Bild på kvinna som ska ta ett beslutBeslut

Nämnden kan uppdra åt arbetsutskottet, förtroendevalda eller tjänstemän att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Delegering innebär att självständig beslutanderätt förs över från nämnden till delegaten. Beslut som fattas med stöd av delegationsuppdrag fattas på nämndens vägnar och är att jämställa med ett beslut fattat av nämnden. Nämnden kan när som helst återkalla lämnade delegationsuppdrag, men har inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut.
I princip gäller samma formregler för delegationsbeslut som för de beslut som fattas av nämnden. Det innebär att det alltid ska finnas någon form av skriftlig dokumentation. Varje beslut ska bl.a. innehålla uppgift om:

  • vilket beslut som fattats och vad beslutet avser
  • vem som beslutat
  • när beslutet fattats

Nämnden har det yttersta ansvaret för verksamheten. Därför ska beslut som fattas till följd av delegation alltid anmälas i nämnden.

En reviderad delegationsordning gäller från 2023-01-01.

Nämnden har också tagit ett särskilt beslut om rätt att teckna avtal med mera för barn- och utbildningsnämnden.