Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete

Four Hands Joined Together

Här hittar du barn- och utbildningsförvaltningens rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas:

”Arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
(Definition enligt AFS 2001:1, § 2)