Ansökan om uppskjuten skolplikt

Skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Vårdnadshavare kan ansökan om att barnet ska börja skolan höstterminen det kalenderår barnet fyller sju år om det finns särskilda skäl.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av barnets vårdnadshavare.

Ansökan skickas till: Förskola och grundskola, Box 172, 577 24 Hultsfred

Vid frågor ring 0495-24 04 51, 24 04 62, 24 04 52