Publicerad: Uppdaterad: 2018-10-15 8:30

Äldres synpunkter på äldreomsorgen i Hultsfreds kommun

99 procent av de äldre som har hemtjänst och 98 procent av de som bor i särskilt boende i Hultsfreds kommun är nöjda med personalens bemötande.
Det visar årets resultat från ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” som är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning av kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Undersökningen presenterades den 18 oktober och Hultsfreds kommun hade en svarsfrekvens på nästan 60 procent i hemtjänsten och något lägre i särskilt boende, 57 procent.

– Det är roligt att många svarar eftersom det ger oss ett bättre underlag för att utveckla vår verksamhet, säger socialchef Ann-Gret Sillén.

Den fråga inom hemtjänsten som får högst andel positiva svar är precis som föregående år, personalens bemötande, där 99 procent är nöjda. I övrigt så får frågor om förtroende för personalen och hur personalen utför sina arbetsuppgifter ett fortsatt högt betyg med 92 respektive 93 procent positiva svar.

– Det är glädjande att det är fortsatt positiva svar som visar att vårt fokus på värdegrund och mötet med den enskilde ger resultat. Vi ligger väl till i jämförelse med både landet och länet. Men det finns självklart det vi måste utveckla, säger Ann-Gret Sillén.

Det som behöver utvecklas är till exempel att bli bättre på att den enskilde ska kunna påverka vilken tid man får hjälp. Årets resultat gällande det är något lägre än föregående år, vilket innebär att fokus behöver ligga på att lyssna in när den enskilde vill ha sin hjälp. Brukarens känsla av ensamhet är också en fråga som Hultsfred tillsammans med flertalet andra kommuner behöver fokusera lite extra på.

– Totalt sett är det ett stabilt resultat inom hemtjänsten jämfört med 2016. Vi har under året satsat på utbildning inom hemtjänsten vad det gäller sa-lutogena verksamheter, så det gäller att hålla i och hålla ut i det förändrade arbetssätt som krävs, säger Ann-Gret Sillén.

Inom det särskilda boendet har resultatet förbättrats jämfört med föregående år. Även här får bemötandet ett högt betyg. Andelen positiva svar gällande bemötande är 98 procent, vilket är en förbättring med 5 procent jämfört med föregående år.
– Det känns som om vår utbildningssatsning att utveckla salutogena särskilda boende ger ett positivt resultat.

Förtroende för personal och känslan att lätt kunna få kontakt med personalen är två andra områden som upplevs positivt av den enskilde.

Aktiviteter och möjlighet att komma utomhus har förbättrats något jämfört med föregående år, men kan ytterligare utvecklas. Här finns fantastiska möjligheter med stödet från väntjänsten. Andra områden som behöver förbättras är att meddela den enskilde tillfälliga förändringar och även inom det särskilda boendet behöver mer fokus läggas på brukarnas upplevelse av ensamhet.

Verksamheterna har nu uppdraget att utifrån resultatet påbörja ett förbättringsarbete med fokus på att bli ännu bättre 2018.

Resultatet presenteras i sin helhet på Socialstyrelsens hemsida.