Publicerad:

Äldre är positiva till äldreomsorgen

två händer som håller i varandra, en ung och en gammal

Undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Den 26 september presenterades årets resultat. Den fråga inom hemtjänsten som får högst andel positiva svar är personalens bemötande, där hela 95 procent är nöjda. Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Där är andelen positiva svar 94 procent.

Hultsfreds kommun hade en svarsfrekvens på drygt 64 procent i hemtjänsten och 62 procent inom särskilt boende.
– Vi har glädjande nog en ökning av antal svar både inom hemtjänsten och särskilt boende jämfört med föregående år. Antalet svar inom särskilt boende har ökat med 15 procent, vilket är otroligt roligt. Särskilt om vi jämför med riket som ligger på 50 procent. Ett högt antal svar ger oss ett bättre underlag för att utveckla vår verksamhet, säger Ann-Gret Sillén, socialchef.

Inom hemtjänsten är 95 procent nöjda med personalens bemötande. Det är den fråga inom hemtjänsten som har flest andel positiva svar.

– Resultatet är stabilt jämfört med föregående år, vilket känns bra, men givetvis ska vi arbeta med att förbättra andelen nöjda gällande bemötande även under kommande år, säger Ann-Gret Sillén.

I övrigt får frågor om förtroende för personalen och om personalen tar hänsyn till den enskildes egna åsikter och önskemål ett fortsatt högt betyg med 92 respektive 91 procent positiva svar. 90 procent känner sig trygga med hemtjänsten och att bo hemma i sitt ordinära boende.

Vissa punkter behöver utvecklas mer.
– Vi behöver bli bättre på att den enskilde ska kunna påverka vilken tid man får hjälp. Årets resultat är något lägre än föregående år, men vi har ändå ett resultat som är högre än riket och länet. Vidare behöver vi arbeta med den enskildes upplevelse av ensamhet, en stor andel av våra äldre svarar att de ibland besväras av ensamhet, säger Ann-Gret Sillén.

Även inom det särskilda boendet får bemötandet ett högt betyg. Andelen positiva svar gällande bemötande är 94 procent. Trygghet och förtroende för personal är två andra områden som precis som föregående år upplevs positivt av den enskilde.

– Andelen positiva svar ligger även här på en bra nivå jämfört med länet och riket men jag ser att andelen positiva svar på särskilt boende är något lägre inom en del områden jämfört med föregående år, säger Ann-Gret Sillén. Det gäller exempelvis möjligheten att påverka vilka tider man får hjälp samt vilken hänsyn personalen tar till den enskildes önskemål. Det är viktigt att respektive äldreboende ser över vilka områden som behöver prioriteras för att nå ett bättre resultat kommande år.

Verksamheterna inom både hemtjänst och särskilt boende har nu uppdraget att utifrån resultatet uppdatera de handlingsplaner som finns gällande utvecklingsarbete med fokus på att bli ännu bättre 2020.