Beslut om skriftlig varning

Här hittar du som rektor en blankett för beslut om skriftlig varning enligt skollagen 5 kap. 11 §.

Efter en utredning enligt skollagen 5 kap. 9 § första stycket får rektorn besluta att tilldela en elev i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan,  gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan en skriftlig varning. En sådan varning ska innehålla information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende.

Enligt skollagen 5 kap. 9 § ska rektorn se till utreda saken om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen eller uppträtt olämpligt eller om eleven gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse.

Elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut.